PODPISZ PETYCJĘ
Petycję podpisały już 19693 osoby!

TREŚĆ PETYCJI


Szanowny Panie Przewodniczący,

Chcę wyrazić wdzięczność i radość z powodu przyjęcia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP decyzji o podjęciu prac nad zmianą pochodzących z PRL przepisów ograniczających wolność sumienia i wyznania. Mam nadzieję, że uda się ostatecznie zmienić przepisy, które pozwalają na łamanie sumień.

Wielu Polaków nadal napotyka trudności w korzystaniu z wolności sumienia. Dzieje się tak, chociaż Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że prawo do sprzeciwu sumienia przysługuje nawet wówczas, jeżeli nie ma przepisu ustawowego, który by je ustanawiał. Gwarancje wolności sumienia oprócz polskiej Konstytucji przewiduje też szereg aktów prawa międzynarodowego wiążących nasz kraj.

Niestety, niektórzy prawnicy i sędziowie nadal twierdzą, że sprzeciw sumienia nie jest prawem człowieka. Głośnymi ostatnio przykładami naruszenia tego prawa było prawomocne skazanie drukarza z Łodzi za odmowę promowania subkultury LGBT oraz podważanie prawa farmaceutów do odmowy sprzedaży szkodliwych substancji, w tym preparatów poronnych. Chociaż Minister Zdrowia i Generalny Inspektor Farmaceutyczny ostatecznie potwierdzili, że Konstytucja RP gwarantuje aptekarzom klauzulę sumienia, to nadal jest ona podważana m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Ważne, żeby prace nad zmianami prawnymi objęły wszystkie zawody, w których ludzie sumienia mogą być narażeni na nieetyczną presję. Dlatego proszę o przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustaw w związku z ochroną wolności sumienia. Najważniejszą z koniecznych zmian prawnych jest usunięcie reliktu komunizmu, jaki stanowi art. 3 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, i zastąpienie go ogólną normą ustawową potwierdzającą, że prawo do sprzeciwu sumienia przysługuje wszystkim. Szczególne gwarancje wolności sumienia powinni uzyskać przedstawiciele tych zawodów, które są najbardziej narażone na łamanie sumień – dlatego proszę o wprowadzenie lub doprecyzowanie sposobu korzystania ze sprzeciwu sumienia w ustawach regulujących zawody lekarza, pielęgniarki, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz działalność leczniczą. We wszystkich przypadkach katalog dopuszczalnych ograniczeń sprzeciwu sumienia powinien być ściśle sprecyzowany i zamknięty, ograniczając się w szczególności do działań niezbędnych, by ratować zdrowie lub życie.

Dla zapewnienia wolności sumienia niezbędne jest też wykreślenie art. 135 i 138 Kodeksu wykroczeń, komunistycznych reliktów, które pierwotnie miały ukrócić bolączki gospodarki centralnie planowanej – zakazywały „sprzedaży spod lady” i ograniczały możliwość odmowy wykonania usług w sektorze publicznym. Dzisiaj wykorzystywane są wobec pracowników i przedsiębiorców, które nie chcą uczestniczyć w promowaniu ideologii gender i politycznych postulatów grup LGBT

Proszę o pilne podjęcie prac nad tymi zmianami, by na dobre uniemożliwić szykanowanie w naszym kraju ludzi wiernych sumieniu.

Z wyrazami szacunku,

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Centrum oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484, dalej jako Instytut (łącznie: Współadministratorzy danych osobowych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Centrum i Instytutu. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Centrum i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Centrum i Instytutu.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Centrum zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Centrum będzie odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Centrum przekaże Państwa żądanie Instytutowi, który zrealizuje Państwa żądanie.
Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Centrum, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org
Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum i Instytutu, w szczególności usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianym w Kodeksie cywilnym.
Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa
tel: +48 12 38 53 999
kontakt@wobroniesumienia.pl
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6
00-484 Warszawa
tel: (22) 404 38 50
biuro@ordoiuris.pl