Zebraliśmy ponad 20.000 podpisów – dziękujemy!
TREŚĆ PETYCJI


Szanowny Panie Przewodniczący,

Chcę wyrazić wdzięczność i radość z powodu przyjęcia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP decyzji o podjęciu prac nad zmianą pochodzących z PRL przepisów ograniczających wolność sumienia i wyznania. Mam nadzieję, że uda się ostatecznie zmienić przepisy, które pozwalają na łamanie sumień.

Wielu Polaków nadal napotyka trudności w korzystaniu z wolności sumienia. Dzieje się tak, chociaż Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że prawo do sprzeciwu sumienia przysługuje nawet wówczas, jeżeli nie ma przepisu ustawowego, który by je ustanawiał. Gwarancje wolności sumienia oprócz polskiej Konstytucji przewiduje też szereg aktów prawa międzynarodowego wiążących nasz kraj.

Niestety, niektórzy prawnicy i sędziowie nadal twierdzą, że sprzeciw sumienia nie jest prawem człowieka. Głośnymi ostatnio przykładami naruszenia tego prawa było prawomocne skazanie drukarza z Łodzi za odmowę promowania subkultury LGBT oraz podważanie prawa farmaceutów do odmowy sprzedaży szkodliwych substancji, w tym preparatów poronnych. Chociaż Minister Zdrowia i Generalny Inspektor Farmaceutyczny ostatecznie potwierdzili, że Konstytucja RP gwarantuje aptekarzom klauzulę sumienia, to nadal jest ona podważana m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Ważne, żeby prace nad zmianami prawnymi objęły wszystkie zawody, w których ludzie sumienia mogą być narażeni na nieetyczną presję. Dlatego proszę o przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustaw w związku z ochroną wolności sumienia. Najważniejszą z koniecznych zmian prawnych jest usunięcie reliktu komunizmu, jaki stanowi art. 3 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, i zastąpienie go ogólną normą ustawową potwierdzającą, że prawo do sprzeciwu sumienia przysługuje wszystkim. Szczególne gwarancje wolności sumienia powinni uzyskać przedstawiciele tych zawodów, które są najbardziej narażone na łamanie sumień – dlatego proszę o wprowadzenie lub doprecyzowanie sposobu korzystania ze sprzeciwu sumienia w ustawach regulujących zawody lekarza, pielęgniarki, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz działalność leczniczą. We wszystkich przypadkach katalog dopuszczalnych ograniczeń sprzeciwu sumienia powinien być ściśle sprecyzowany i zamknięty, ograniczając się w szczególności do działań niezbędnych, by ratować zdrowie lub życie.

Dla zapewnienia wolności sumienia niezbędne jest też wykreślenie art. 135 i 138 Kodeksu wykroczeń, komunistycznych reliktów, które pierwotnie miały ukrócić bolączki gospodarki centralnie planowanej – zakazywały „sprzedaży spod lady” i ograniczały możliwość odmowy wykonania usług w sektorze publicznym. Dzisiaj wykorzystywane są wobec pracowników i przedsiębiorców, które nie chcą uczestniczyć w promowaniu ideologii gender i politycznych postulatów grup LGBT

Proszę o pilne podjęcie prac nad tymi zmianami, by na dobre uniemożliwić szykanowanie w naszym kraju ludzi wiernych sumieniu.

Z wyrazami szacunku,Zbiórka podpisów została zakończona. Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod petycją!

Centrum Życia i Rodziny
uul. Piękna 28/34, lok. uż. 4
00-547 Warszawa
tel. +48 22 629 11 76
[email protected]
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6
00-484 Warszawa
tel: (22) 404 38 50
[email protected]